Members

Project Managers

              Yuansheng Zhang (P) ’19                                Jialin Zhang ’19                                               Zinan Hu ’20                                           Kaiwen Dou ’20             

Sub-team Leads

             Wenkai Shu (Hardware) ’19                           Ruoyu Sun (Design) ’19                           Zikang Li (Embedded Sys) ’22                       Xuanchen Lu (CV) ’20             

Computer Vision

 • Xuanchen Lu (lead)
 • Zongtao Li
 • Jiaxin Tan
 • Scott Howland
 • Charles Lu
 • Kyle Hu
 • Yana Pyryalina
 • Duolan Ouyang
 • Yi YangPublic Relations Team

 • Xiang Li
 • Yiwen Yao

Hardware Group

 • Wenkai Shu (lead)
 • Zixiang Tang
 • Quanyou Shi
 • Hasan Badrig
 • Yitian Wang
 • Jindi Zhang
 • Chingting Huang
 • Yuichi Nakahama

Mechanical Design

 • Ruoyu Sun (lead)
 • Kaiwen Dou
 • Han Cui
 • Yue Wen
 • Thomas Xu
 • Yingqiao Jiang
 • Wesley Cheung
 • Kevin Lam
 • Cris Madla
 • Zhengbang Tang
 • Yifan He

Finance

 • Zhaoyi Guo

Embedded System

 • Zikang Li (lead)
 • Shihao Shen
 • Nelson Mejia
 • Frank Garcia
 • Yilin Cai

Team 2018-19
Team 2017-18
Advertisement